Работни пакети


Управление на проекта

Работен Пакет 1 (РП1) „Управление на проекта“ обхваща дейности, свързани с отговорностите за управлението на проекта и изпълнението на дейностите по работните пакети, постигането на целите на проекта, навременното изготвяне на отчетите, включително дейностите по цялостното управлението на проекта: организационни, административни, финансови и технически аспекти, синхронизиране и координиране на дейностите, управление на рисковете.


Изследвания, технологично развитие и иновационни дейности

Работен пакет 2 (РП2) „Изследване и сравнителен анализ на съществуващите платформи, методи и алгоритми за анализ на големи масиви от биомедицински данни“ е ориентиран към дейности, свързани с изследване и анализ на платформи и техники за големи данни, конфигуриране на научни работни потоци, методи, алгоритми, техники и средства за откриване на знания от потоци големи данни.

Работен пакет 3 (РП3) „Създаване на методи за интегриране, анализ и визуализация на биомедицински данни“ е фокусиран върху разработване, верификация и валидация на нови методи за интегриране на потоци големи биомедицински данни, за анализ на големи биологични данни, за пространствена визуализация на многомерни големи биомедицински данни чрез виртуална реалност.

Работен пакет 4 (РП4) „Проектиране и имплементиране на скалируема работна рамка за интегриране, управление, анализ и визуализация на потоци големи биомедицински данни“ обхваща дейностите по създаване и имплементация на концептуален модел и архитектура на скалируема работна рамка, която ще осигури софтуерните среди и инструменти за прилагане и верифициране  на новосъздадените методи и алгоритми при реализацията на научните изследвания.

Работен пакет 5 (РП5) „Проектиране и имплементиране на интегрирана платформа за управление и анализ на потоци големи биомедицински данни“ обхваща дейности по проектиране и  разработка на платформата: концептуален модел; архитектура, ориентирана към услуги с реконфигурация на модулите чрез работни потоци; внедряване на интерфейси, компоненти и услуги; изследователски експерименти за анализ на биомедицински данни.

Работен пакет 6 (РП6) „Анализ и визуализация на многомерни медицински изображения“ обхваща дейности, свързани с разработка на нови алгоритми за филтрация на шумове, повишаване на контраста и повишаване на резкостта на многомерни медицински изображения, съответствие между характеристики в данните и тяхната визуализация, както и разработка на работен поток за интерактивна стереоскопична визуализация на тримерни модели, получени от многомерни биологични данни и медицински изображения.

Работен пакет 7 (РП7) „Топологичен анализ на многомерни големи omics данни“ е фокусиран върху създаване на метод за топологичен анализ на големи биологични omics данни на основата на изследване на разделителни методи за клъстериране, методи основани на плътността на данните и методи, използващи графи; създаване на алгоритъм за построяване на симплициален комплекс на Čech и извличане на топологичните инварианти; създаване на алгоритъм използващ функции на Morse и извличане на топологични инварианти; прилагане и валидиране на метода за топологичен анализ на имуноглобулинов репертоар и биологична интерпретация на изчислените топологични инварианти.


Демонстрации и разпространение на резултатите от проекта

Работен пакет 8 (РП8) „Разпространение на резултатите от проекта“ обхваща всички дейности по разпространението и реализацията на резултатите посредством публикации на създадения web сайт на проекта, научни публикации и доклади в специализирани списания и конференции с импакт фактор или импакт ранг, работни срещи и семинари, социални мрежи и медии и тематични мрежи.