Изследователски екип

В проекта участват изследователи от Технически университет – СофияИнститут по микробиология и Институт по математика и информатика, БАН.

Работният екип по проекта е интердисциплинарен и се състои от изследователи, специализирали в областите компютърни науки, биоинформатика, имунология, обработка на медицински изображения, компютърен интелект, бази данни, in-silco експерименти, машинно обучение, 3D визуализация в реално време и др. Те работят активно в интердисциплинарни проекти, финансирани на регионално, национално, вкл. финансирани от ФНИ, и европейско ниво, постигнали са значителен напредък в теоретичните изследвания и практически приложения.

Ръководител на проекта:

Доц. д-р инж. Веска Ганчева има изследователски опит в областите биоинформатика, in silico биологични експерименти, управление и анализ на големи масиви от данни, извличане на информация, паралелни методи, алгоритми и модели, суперкомпютърни приложения, софтуерни технологии, изкуствен интелект. Автор на 66 научни публикации в областта, участвала в над 30 научно-изследователски проекти на национално и европейско ниво: ERASUM, PRACE и ОПРЧР. Ръководила е проект „Методи и средства за съхранение, обработка и симулация на биологични данни“. Участва в проекти „Интелигентен метод за адаптивно in silico извличане на знания от потоци големи данни за целите на научни изследвания“ и „Концептуално и симулационно моделиране на екосистеми за интернет на нещата (КоМЕИН)“.

Участници в проекта:

Проф. д-р инж. Пламенка Боровска е изявен учен в областта на компютърни науки, биоинформатика, суперкомпютърни архитектури и приложения, оптимизационни алгоритми, машинно обучение, ин-силико експерименти. Автор на над 150 научни публикации. Притежава патент за „многопроцесорни системи“, призната в САЩ, Англия и Германия. Участвала е в над 35 научно-изследователски проекти на национално и европейско ниво в областта: TEMPUS, ERASUM, PRACE, ETN FETCH и ОПРЧР. Ръководител на проект „Интелигентен метод за адаптивно in silico извличане на знания от потоци големи данни за целите на научни изследвания“, ФНИ и коордитатор за ТУ-София по проект „Концептуално и симулационно моделиране на екосистеми за интернет на нещата“, ФНИ.

Доц. д-р Анастас Пашов е ръководил 7 проекта и участвал в 6 други. По темата на проекта е ръководил проектите “Rational design of antibody repertoire probes using peptide arrays”. BG09 PROGRAMME, EEA SCHOLARSHIPS FUND, D03-103/2015-2016 и „Proteome analysis of the IgM repertoire in brain tumor patients“, DN01-64, National Fund for Scientific Research 2016- и участва като консултант в Profile Analysis of Antiphospholipid Antibody Reactivity in Women with Habitual Abortion № КП-06–Н 21/14 National Fund for Scientific Research  2018. Тези проекти разработват и прилагат към конкретни диагностични проблеми нова омикс платформа за диагностика основана на анализ на антитяловия репертоар с помощта на рационално подбрани пептидни масиви (arrays). Автор на 100 статии с над 1000 цитата и Хирш фактор 14, член на редакционнaта колегия на списание Monoclonal Antibodies in Immunodiagnosis and Immunotherapy.

Доц. д-р Иво Драганов е участник в следните научно-изследователски проекти KP-06-H27/16 „Development of efficient methods and algorithms for tensor-based processing and analysis of multidimensional images with application in interdisciplinary areas“ – 2018-2020; FNI I02/45 – Intelligent Man-Machine Interface for Assistive Medical Systems In Improving The Independent Living Of Motor Disabled Users – 2014-2016 (Funded by Ministry of Education and Science, Bulgaria); 610658 – eWall – eWall for Active Long Living – 2013-2016 (Funded by EU); DNTS 02/19 – Electronic Health Records for Medical Decision Support in Romanian and Bulgarian National Healthcare Systems, 2010-2012 (Funded by Ministry of Education and Science, Bulgaria). Една от основните научноизследователски области в тях е автоматизираната обработка и анализ на цифрови медицински изображения при различни видове заболявания на пациенти.

Гл. ас. д-р Димо Чотров е постдокторант, специалист с опит по виртуална и разширена реалност, компютърна графика, взаимодействие човек – машина, визуализация на данни, софтуерно инженерство, многослойни приложения. Автор на 24 научни публикации, участва в проекти в областта на виртуалната реалност.

Гл. ас. д-р Стела Ветова-Иванова е постдокторант, защитила дисертация и специализирала в областите изкуствен интелект, компютърно зрение, разпознаване на модели, бази данни и е автор на 29 научни публикации.

Ас. д-р Петър Петров е специалист по биоинформатика, топологичен анализ на данни, алгебрична геометрия, особености, алгебрична топология.

Д-р маг. инж. Ивайло Георгиев е специалист по високопроизводителни платформи и изчисления, биоинформатика, интегриране и конфигуриране на софтуер, суперкомпютърни приложения, in silico биологични експерименти, изкуствен интелект. Автор на 23 научни публикации, участва в проект „Интелигентен метод за адаптивно in silico извличане на знания от потоци големи данни за целите на научни изследвания“.

Маг. инж. Христо Стоев емлад учен, специализирал компютърни науки, анализ на големи данни, биоинформатика, анализ на биологични данни. Автор на 4 публикации.

Инж. Валентин Цветков и инж. Борис Йончев са студенти в ТУ-София, магистърска специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“.